به سایت ما خوش امدید

نویسنده پست: | موضوع: | تاريخ ارسال: شنبه ۲۸ شهریور۱۳۹۴


 در این سایت مطلب می نویسیم لطفا سایت فوق را در سیستم خود ذخیره کنید

 ما در معلم بورس هستیمhttp://bourseclasor.ir


-هر دو سیستم به نوبت فعال خواهد بودتا همچنان تماس شما با ما حفظ شود لطفا

ادرس این وبhttp://ayoobbbb.blogfa.comومعلم بورس را در سیستم خودتان ذخیره کنید


اگر به هر علتی هر دوسیستم سایت دهی ووبلاگ دهی قطع شود ما طرف مدت 48ساعت

دامنه http://bourseclasor.irرا بر روی یکی از دهها سیستم فعال نصب خواهیم کرد مهم این است شما دو ادرس ما را ذخیره کرده باشید تا تماس شما با ما قطع نشود


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-